Általános szállítási feltételek

A Viszonteladó és a Szállító (továbbiakban: Felek) közötti együttműködés feltételeit az Együttműködési megállapodás és a Kondíciós lista, valamint annak melléklete tartalmazza együttesen.

Fogalmak:

Szállító: CSOMIÉP KFT

Viszonteladó: A szállítóval érvényes együttműködési szerződéssel rendelkező jogi személy, ki a Szállító termékeit értékesítés céljából vásárolja.

Együttműködési megállapodás – a felek között létrejött szállítói szerződés, mely alapja a Felek közti kereskedelmi jogviszonynak.

Kondíciós táblázat – az együttműködés számszerűsített, Felek vállalásait és kötelezettségeit tartalmazza az ott megjelölt érvényességi időszakban.

Termékkatalógus – nyomtatott vagy elektronikus katalógus, melyben a termékek fotókkal és megnevezésekkel egyértelműen azonosíthatók.

Szállítási határidő – a Szállító által leadott rendelésétől, a viszonteladó által vállalt maximális határidő, amikor a rendelést a Kondíciós táblázatban megjelölt helyen teljesíti.

Viszonteladói árjegyzék – A Szállító által forgalmazott termékek ára, mely a Viszonteladó és a Szállító közti átadási ár kalkulálásának alapja.

Fogyasztói Árjegyzék – A Szállító által forgalmazott termékek ára, melyet a Szállító az általa nyomtatott vagy elektronikusan publikált felületeken feltüntet.

1.Együttműködés tárgya

A Szállító a Csomiép Kft által forgalmazott és importált gyár termékeit forgalmazza, mely termékekre vonatkozó mindenkor érvényes Viszonteladói és Fogyasztói árjegyzéket és termékkatalógust a Viszonteladó rendelkezésére bocsátja. A Szállító fenntartja a jogot a termékkínálat és a műszaki paraméterek egyoldalú módosítására. Az árjegyzék és termékkatalógus érvényességi időtartamát a Szállító határozza meg, az érvényesség kezdete a mindenkor érvényes árjegyzékben és termékkatalógusban feltüntetésre kerül.

2.Viszonteladói árképzés

A Felek között érvényes alapár képzése úgy történik, hogy a Szállító az általa kiadott hivatalos, aktuális Viszonteladói árjegyzék nettó értékéhez viszonyított %-os mértékű kedvezményt ad. A kedvezmény mértékét a Felek között érvényes Kondíciós táblázat tartalmazza.

A Viszonteladó írásos árajánlatkérése alapján a Felek megállapodhatnak egyedi ármeghatározásban az árajánlat – kérésben szereplő projektre. A Felek között projektenként értelmezendő az egyszeri, az egyedi árajánlatban szereplő termékekre szóló megrendelés, amelyen szereplő termékek egy megnevezett, az árajánlat – kérésben megjelölt beruházáson kerülnek beépítésre.

A Szállító árjegyzékben nem szereplő cikkek, (főként alkatrészek) esetén a Szállító fenntartja magának a jogot az egyedi árképzésre, melyből további kedvezmény nem adható.

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az Árjegyzékben szereplő termékek tervezett árváltozásait 30 nappal korábban írásban közli.

A Szállító fenntartja a jogot az azonnali egyoldalú árváltozásra, amennyiben a HUF/EURÓ árfolyam .

3.Megrendelés ügyintézése

Az együttműködés keretében a Viszonteladó a megvásárolni kívánt áruk listáját, mint „Megrendelést” faxon vagy e-mail-ben juttatja el a Szállítóhoz, aki azt 8 munkaórán belül visszaigazolja (hétfőtől péntekig 8-16 időszakban), feltüntetve a Szállító és Viszonteladó iktatási számát.

A megrendelést a Szállító, a Viszonteladó igénye szerint faxon vagy e-mail-ben visszaigazolja.

A megrendelésben a Viszonteladó köteles pontosan feltüntetni a megrendelt áru megnevezését és mennyiségét, valamint az átvétel helyét. Köteles nyilatkozni arról, hogy az áru fuvarozásáról maga gondoskodik-e.

Viszonteladó a megrendelést visszaigazolást követő 24 órán belül jogosult írásban a megrendelés módosítására vagy törlésére. Amennyiben ezt nem teszi meg, a megrendelés a Felek számára kötelező érvényű, és alkalmazhatóvá válnak az ilyen esetre meghatározott, jelen ÁKF szerinti hátrányos jogkövetkezmények. Amennyiben Viszonteladó a visszaigazolt határidőt követő 14 napon belül az árut nem veszi át és nem szállítja el, a Szállító azt értékesítheti és törli a megrendelést, valamint a megrendelés értékének 70%-át a Szállító meghiúsulási díjként a Viszonteladó részére kiszámlázhatja.

4.Áru átvétele

Az áru mennyiségi és minőségi átvételét a Viszonteladó képviselője minden esetben cégbélyegzőjével és aláírásával igazolja. A minőségi átvétel alatt a következő értendő:

A termék csomagolása sérülésmentes, azon szabad szemmel külső sérelmi nyom nem látható. Amennyiben a Viszonteladó nem távolítja el a csomagolást, aláírásával elismeri, hogy a termékek sérülésmentesek.

Bármilyen módon történő fuvarozás esetén a teljesítés helye a Szállító telephelye. A Szállító vállalja, hogy amennyiben a visszaigazolt megrendelés értéke meghaladja a Kondíciós táblázat mellékletében foglalt szállítási értékhatárt, a Szállító a Viszonteladó telephelyére az árut kiszállítja. A legközelebbi szállítási napon kiszállítható termékek megrendelésének határideje a szállítást megelőző 2. nap 12:00 óra,

Kizárólag azon termékek kerülnek kiszállításra, melyeket a Szállító visszaigazolt. A Szállítási értéket elérő megrendelések teljesítése, szállítási napja a Szállító túrajárataihoz igazodóan kerül meghatározásra a Viszonteladóval történt előzetes egyeztetés alapján, melytől a Szállító esetenként eltérhet. Ez utóbbi esetben a Szállító a Viszonteladót az áthelyezett szállítási napról legkésőbb az eredeti szállítási napot megelőző 24 órával korábban értesíti.

Meghatalmazásos áruátvétel együttes feltételei:

A Szállító lehetővé teszi a termék Viszonteladó által Meghatalmazott számára való áruátvételt hétfőtől-péntekig az alábbi meghatározott időszakban. A Szállítónál alkalmazott elektronikus árumozgató és logisztikai rendszer nem teszi lehetővé az azonnali árukiadást, ezért szükséges az elszállítandó árut az átadást megelőzően elkészíteni. A Meghatalmazott személyek elégedettsége érdekében a Viszonteladó vállalja, hogy a Meghatalmazásos áruátvételek esetében az alábbiak szerint jár el.

A beérkezett, Szállító által visszaigazolt megrendeléseken szereplő termékek átvételére és elszállítására vonatkozó meghatalmazást Szállító kizárólag a következő feltételek egyidejű teljesülése esetén fogadja el:

 • Meghatalmazásos áruátvételre a megrendelés visszaigazoláson szereplő szállítási határidő utáni munkanaptól hétfő, kedd ,szerda ,csütörtök,péntek 9:00-16:00 órai időszakbanvan lehetőség úgy, hogy a Viszonteladó a megrendelésen köteles feltüntetni, hogy az adott rendelés mely tételeit szeretné meghatalmazott által Szállító telephelyén átvenni. Aznap leadott, illetve nem visszaigazolt megrendelést, meghatalmazott útján aznap átvenni nem lehetséges!
 • Amennyiben a visszaigazolást követően dönt a Viszonteladó a meghatalmazásos áruátvételről, úgy a terméket leghamarabb a Meghatalmazás leadását követő munkanapon, a visszaigazolt szállítási határidő után tudja átvenni. A Viszonteladó legkésőbb a kiszállítást megelőző 24 óráig dönthet a meghatalmazásos áruátvételről, mivel ezt követően az áru és kísérő okmányai a fuvarozónak átadásra kerülnek.

A meghatalmazó – Viszonteladó köteles:

 • írásban eljuttatni a Szállítóhoz a Meghatalmazást megelőzően a cég 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát, cég aláírási címpéldány másolatát, vagy aláírás mintáját.

A meghatalmazott köteles:

 • Bemutatni a meghatalmazás EREDETI példányát, melyben a meghatalmazó céget jegyző személy a Szállító által visszaigazolt megrendelés/ek számának feltüntetésével meghatalmazza a meghatalmazottat a termékek átvételére és elszállítására vonatkozóan.
 • Amennyiben a meghatalmazott: magánszemély, úgy kérjük feltüntetni a személyazonosító igazolvány számát, valamint beazonosítás miatt kérjük azt bemutatni a Szállító értékesítési előadójának is.
 • Amennyiben a meghatalmazott: cég, úgy a termékek átvételének és elszállításának feltétele, hogy az átvevő rendelkezzen a meghatalmazott cég bélyegzőjével.

Egyéb módja meghatalmazás általi áruátvételnek és áruelszállításának nincsen.

5.Viszzáru és csere

A termékek visszáruzására és cseréjére kizárólag a Felek Kondíciós táblázatban rögzített feltételek és értékkorlátok alapján van lehetőség.

Visszáru kizáró feltételei:

 • a vásárlás nem a tárgyévben történt
 • a Viszonteladó a szállítólevélen nem tünteti fel az eredeti számla számát
 • a tétel nem szerepel a Szállító tárgyév március 01-től érvényes Viszonteladói Árjegyzékében
 • azon termékek, melyek a Viszonteladói Árjegyzékben szereplő egységára nem haladja meg a 30.000,- (ÁFA-s) értéket.
 • egyedi méretű (termékkatalógusban nem szereplő) termékek
 • hidromasszázs termékek
 • sérült termékek
 • csomagolás hiányos termékek

Amennyiben a termék sérült vagy csomagolás hiányos, visszáruzásra nincs lehetőség,.

Elutasított visszáru esetén, viszonteladóink részére lehetőség van a termék javítására és/vagy újracsomagolására, díj ellenében. A terméket javítás, csomagolás után a rendszeres szállítással vissza küldjük.

A visszáruzni, cserélni és javíttatni kívánt termékek szakszerű, a Szállító telephelyére történő visszaszállításáról a Viszonteladó köteles gondoskodni.

6.Fizetési feltételek és elszámolások

Felek megállapodnak abban, hogy a fizetési határidő az áruátadás- átvétel napjától számítódik. A Viszonteladó a fizetési kötelezettségeknek banki átutalással tesz eleget. A fizetési határidőn túli számlák kiegyenlítéséig a Viszonteladó által vásárolt áru a Szállító tulajdonát képezi. Amennyiben a Viszonteladó számláit a határidő lejártáig nem egyenlíti ki, a további vásárlása kizárólag készpénz befizetésével történhet, és a Szállító fenntartja a jogot, hogy a tartozások rendezéséig a kiszolgálást (új megrendelések befogadása, áruértékesítés, visszáru igény stb.) megtagadja.

A viszonteladó kötelezi magát a szállítólevéllel igazolt teljesítések alapján kiállított számlák fizetési határidőn belüli kiegyenlítésére.

Kiegyenlítési időpont (teljesítés napja) alatt átutalással történő fizetés esetén az ellenértéknek a Szállító bankszámláján való jóváírásának napja; avagy a Szállító pénzforgalmi számlájára történő közvetlen befizetés napja értendő.

A fizetési határidők tekintetében minden esetben a pénzeszközök a Szállítónál való megjelenés napja értendő, így a Szállító számára az esetleges banki átfutási idők, az átutalás indításának időpontja nem mérvadó.

Számlák pénzügyi rendezésekor minden esetben szükséges az érintett számlákra való hivatkozás.

A Felek bizonyos esetekben megállapodhatnak elszámolási időszakokban, és elszámolási időpontokban, melyek feltételeit és időszak meghatározásait a Felek között érvényes Kondíciós táblázat tartalmazza.

7.Minőségi kifogás

A vásárlói reklamáció csak az egyértelműen beazonosítható, számlával igazolt bizonylat felmutatásakor érvényes. A Viszonteladó vállalja, hogy a továbbértékesítés napján a termékhez csomagolt Jótállási jegyen feltünteti a vásárlás napját és bélyegzővel és az értékesítő aláírásával azt ellátja. Ilyen formában ezt a számlával egy időben átadja a vásárlójának.

Vásárlói reklamáció esetén a Viszonteladó tájékoztatja a Vásárlót az online Reklamációs jegyzőkönyv kitöltésének fontosságáról. Amennyiben a Vásárló ezt nem tudja megtenni, a Viszonteladó végzi el a rögzítést a Vásárló adatait megadva. A Reklamáció beérkezésének napja az online bejelentés időpontja, melyben a vásárló az ott megadott email címre visszaigazolást kap.

HELYTELEN RAKODÁSBÓL, SZÁLLÍTÁSBÓL EREDŐ SÉRÜLÉSEKÉRT A SZÁLLÍTÓ JÓTÁLLÁSI, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÉT KIZÁRJA.

A vásárlói reklamációt a Viszonteladó alaposan megvizsgálja. A Szállító által is elismert garanciális/jótállási igény esetén, amennyiben a termék be lett építve, a Szállító (Ravak által egyeztetett szerelő) helyszínen cseréli ki a terméket, egyéb esetben a csere a viszonteladónál történik. A Viszonteladó a reklamált terméket visszajuttatja a Szállítóhoz. A Szállító a reklamációra kiadott terméket abban az esetben írja jóvá, ha a Viszonteladó a reklamált terméket visszajuttatta, szállítólevél kíséretében. Amennyiben a Szállító képviselője beállítási, szerelési és nem rendeltetésszerű használatból eredő hibát észlel, tudatja azt a vásárlóval, és a vásárló igénye szerint a hibát a szerelést végző személy az aktuális díjszabás alapján térítés ellenében elháríthatja.

A Felek megállapodnak abban, hogy a termék értékesítésekor felhívják a vásárló figyelmét a termékek szerelési utasítás szerinti telepítésre és a telepítéshez elsősorban a RAVAK honlapján található szerződött szerviz partnereket (elérhetőségeikkel) javasolják.

A Felek megállapodnak abban, hogy a vásárlói minőségi kifogást együtt kezelik, azzal a céllal, hogy a Vásárló elégedett legyen az ügyintézés folyamatával.

8.Képzések

A Szállító vállalja, hogy a termékek kezelésével, szerelésével és használatával kapcsolatos feladatokat szervezett vagy online oktatáson ismerteti. A szerelői, ill. kereskedői oktatás helyszínét és időpontját egyezteti a Viszonteladóval.

A Viszonteladó az együttműködés keretében vállalja, hogy a Viszonteladó a Szállító termékeivel foglalkozó értékesítői a CSOMIÉP Kft Által forgalmazott termékekről elvárható mértékben ismeretekkel rendelkezzenek. Ennek biztosítása érdekében a Szállító előírhatja a szerelői és termékoktatáson való részvételt a Viszonteladó értékesítői számára, valamint az oktatáson megszerzett ismereteket írásban vagy szóban ellenőrizheti. Amennyiben a Szállító ez alapján úgy ítéli meg, hogy a Viszonteladó értékesítői nem sajátították el a szükséges ismereteket a kívánt mértékben, úgy újabb oktatáson való részvételre kötelezheti a Viszonteladót és/vagy értékesítőit.

9.Mintadarabok

A Szállító célja, hogy végfelhasználói értékesítési pontokon a termékei a Szállító által előírt módon és minőségben kerüljenek bemutatásra. Ennek elősegítése érdekében a Szállító a bemutatni kívánt termékeket a Kondíciós táblázatban meghatározott feltételekkel mintakihelyezés céljából a Viszonteladó számára értékesíti. Ezen mintatermékeket a Viszonteladó a vásárlástól számított másfél évig nem értékesítheti és köteles megőrizni annak eredeti állapotát, tartozékait.

Ezen pontban foglaltakat a Szállító jogosult ellenőrizni és amennyiben a feltételek nem teljesülését tapasztalja, úgy jogosult a viszonteladói és az egyedi kedvezményes ár közötti különbözetet a Viszonteladó felé kiszámlázni vagy a Viszonteladó a szokványos kondíciók mellett a már értékesített darabot újra megrendeli bemutatás céljából.

10.Egyéb rendelkezések

Minden az együttműködési megállapodásban, az Általános Kereskedelmi Feltételekben és a Kondíciós táblázatban nem szereplőkérdésben a Felek írásos megállapodása szükséges.

 

Érvényes:

Budapest, 2018 március 01.-től, módosításig.

 

Letölthető formátum