CSOMIÉP

NAGYKERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTÉS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Készítette:

dr. Kovács Pál szolgáltatási igazgató

 

Véleményezték:

Dora-Tóth Ferenc pénzügyi igazgató

Bíró Zoltán szaniter üzletág vezető

 

Jóváhagyták:

Mészáros Antal János ügyvezető

mint önálló cégjegyzési joggal rendelkező

 

Mészáros Antal József ügyvezető

mint önálló cégjegyzési joggal rendelkező

 

BEVEZETÉS

(1) Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF vagy Szerződés) hatálya kizárólag az Eladó nagykereskedelmi partnereivel, mint Vevőkkel kötött kereskedelmi ügyletekre terjed ki. Jelen ÁSZF tartalmazza a biztosított szolgáltatás igénybevételének, az igénybevevő/vevő (továbbiakban: Vevő) általi használatának magyar nyelven íródott feltételeit.

(2) A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Vevő a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, azaz a Vevő különösen a szolgáltatás, áruvásárlás igénybevétellel elismeri az ÁSZF szabályozását, annak minden pontját magára nézve kötelezőként fogadva el. Jelen dokumentum nem kerül írásban felek által megkötött szerződésként külön iktatásra, ennek következtében utólag nem hozzáférhető dokumentum. Kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF elválaszthatatlan része az ún. Kondíciós lista, mely az ÁSZF által nem szabályozott, az Eladó és Vevő közötti adásvételi ügyletek további lényeges feltételeit rögzítik, szabályozzák.

(3) Eladó adatai:

Név: CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.

Székhely:  6800 Hódmezővásárhely, Makói út, CSOMIÉP Ipartelep

Levelezési cím:  6800 Hódmezővásárhely, Makói út, CSOMIÉP Ipartelep

Képviselők adatai:  Mészáros Antal János ügyvezető és Mészáros Antal József ügyvezető mint önálló cégjegyzési joggal rendelkezők

Cégjegyzékszám:  06-09-000234

Nyilvántartásba vevő Bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:  10311909-2-06

Közösségi adószám:  HU10311909

Számlavezető pénzintézet:  K&H Bank Zrt.

Számlaszám:  10200184-28110473

E-mail cím:  nagyker@csomiep.hu (a Vevővel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe)

Adatvédelmi nyilvántartási szám: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

NAIH-128089/2017.

Szerződés nyelve: magyar

Telefonszám, fax:  +36 (62) 535-737; +36 (62) 517-010

Definíciók és fogalmak

Eladó: CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.

Vevő: Az Eladóval jelen szerződés tárgya szerint kapcsolatba és szerződéses jogviszonyba kerülő azon jogi és nem jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve gazdasági tevékenységet folytató magánszemély, aki az Eladó termékeit viszonteladóként, tovább értékesítés céljából kívánja megvásárolni.

Kondíciós táblázat: A szerződéses árak számszerűsített, Szerződő felek egyéb vállalásait és kötelezettségeit tartalmazó, a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentum.

Szállítási határidő: A Vevő által a leadott rendeléstől a kiszállításig napokban számított, az Eladó által vállalt maximális határidő, amikor a rendelést az Eladó által megjelölt helyen teljesíti.

1. Az ÁSZF tárgya

1.1 Jelen szerződés tárgya Eladó és Vevő közötti szerződéses feltételek ismertetése és azok tudomásul vétele, mely alapján Szerződő felek rögzítik a kereskedelmi viszonyuk főbb, az ügymenetet és a gazdasági kapcsolatot meghatározó szerződéses viszonyrendszerük releváns pontjait. Jelen szerződés tárgya az Eladó tulajdonában álló fürdőszobai szaniter termékek (fürdőszobai bútorok, mosdóhigiéniai eszközök, kiegészítők) Eladó részéről a Vevő részére történő értékesítés általános feltételinek összessége.

1.2 Az értékesítés tárgya az Eladó által forgalmazott és eladásra felkínált, megvásárolható, vagy írásban, telefonon és/vagy e-mailben megrendelhető termékek azon köre, melyre Szerződő felek adásvételi szerződést kötnek. Szerződő felek „Adásvételi szerződés”-nek minősítik a Vevő és Eladó között létrejött olyan írásos megállapodásokat, amelyben a Vevő által a jelen ÁSZF alapján leadott megrendelést Eladó visszaigazolja, melynek értelmében Eladó árut ad el, mely árut Vevő megvásárolja és melyet Eladó Vevőnek leszállít, a jelen és az egyedi adásvételek során meghatározott feltételekben foglaltaknak megfelelően. „Írásos megállapodás” a jelen feltételek értelmezésében: levélben, illetve e-mailen megírt megrendelő. Eladó kizárólag magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező terméket értékesít.

2. Szerződés létrejötte

2.1 A jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek alkalmazandók Vevőnek Eladónál történő valamennyi megrendelésére, Eladó által adott valamennyi árajánlatra és ajánlatra, Vevő megrendeléseinek Eladó általi elfogadására, tudomásul vételére és visszaigazolására és valamennyi Kondíciós listára és Adásvételi szerződésre, továbbá mindezek mellékleteire, kivéve és amely mértékig Eladó kifejezett írásos hozzájárulását adja az ettől való eltéréshez. Amennyiben Vevő ajánlatában vagy ajánlat elfogadásában olyan üzleti, adásvételi feltételekre hivatkozik, melyek ellentétesek a jelen ÁSZF feltételekkel, az Adásvételi szerződés kizárólag olyan mértékig jön létre, ameddig az nem ellentétes jelen szerződésben foglalt feltételekkel.

2.2 Adásvételi szerződés csak a Vevő által Eladónak megküldött írásos megrendelés kézhez vétele, a megrendelésnek Eladó általi írásos visszaigazolása után jön létre, ha az alábbi feltételek teljesülnek. Vevő írásos megrendelést küld Eladónak, melyben vagy az Eladó legfrissebb katalógusa szerinti termékkínálat vagy Eladó írásos ajánlata alapján pontosan megnevezi a rendelni kívánt árut. A vásárlás során a minimális rendelés összege nincs limitálva. A megrendelésnek tartalmaznia kell konkrétan:

 • a megrendelt áru meghatározását (mennyiség és műszaki adatok – katalógus szerinti név, típusszám vagy EAN, csomagolás);

 • az árat;

 • megrendelt áru kért leszállításának határidejét;

 • a szállítási címet;

 • Vevő adatait (pl. név, székhely megjelölés, cégjegyzékszám társas vállalkozás esetén).

Az első megrendelésnek tartalmaznia kell a megrendelés aláírásakor a hatályos cégkivonatot társas vállalkozás esetén és a szerződés aláírására jogosult személy/ek aláírási mintáját vagy aláírási címpéldányát. Vevő köteles haladéktalanul értesíteni Eladót minden, a fenti dokumentumokban szereplő adatokban bekövetkezett változásról.

2.3 Szerződő felek között az alkalmazandó árképzés szerint amennyiben a beszállító részéről Eladó rendelkezik a Vevőnek átadott aktuális árjegyzékkel, fogyasztói árlistával (azaz vevői értékesítési kiskereskedelmi listaár), úgy az Eladó által megadott vagy általa kiadott hivatalos fogyasztói árlistához (Vevői értékesítési kiskereskedelmi lista) képest %-os mértékű kedvezményt ad saját beszerzési árához viszonyítottan. A listaár a vevő kiskereskedelmi fogyasztói árának minősül, a kedvezmény pedig a terméknek az Eladó beszerzési ára és a Vevő értékesítési ára közötti különbségnek (mely megegyezik a vevői árrés-tömeggel). A kedvezmény mértékét a Szerződő felek között érvényes Kondíciós táblázat tartalmazza, mely mindenkor jelen ÁSZF melléklete.

2.4 A Vevő írásos árajánlatkérése alapján Szerződő felek megállapodhatnak egyedi ármeghatározásban az árajánlatkérésben szereplő konkrét projektre. Az Eladó árjegyzékben nem szereplő cikkek, (főként alkatrészek) esetén fenntartja magának a jogot az egyedi árképzésre. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az Árjegyzékben szereplő termékek tervezett árváltozásait tizenegy (11) nappal korábban írásban közli.

2.5 Az Eladó fenntartja továbbá a jogot az azonnali egyoldalú árváltozásra, amennyiben a HUF/EURÓ árfolyam az importra nézve tartósan kedvezőtlenül alakul. Eladó a szaniter üzletágra vonatkozóan árfolyamfüggő sávos listaár rendszert vezet be két árfolyamsávval.

Alkalmazni rendelt árfolyamsávok és árkorrekciók a következők:

355,00-369,99 Listaárakhoz viszonyított +4,0% árkorrekcióval

370,00-384,99 Listaárakhoz viszonyított +8,0% árkorrekcióval

Eladó az árfolyamsávokat a tárgyidőszakot megelőző két heti Magyar Nemzeti Bank HUF/EUR átlagárfolyama alapján állítja be. Az árfolyamkorrekciót csak és kizárólag az import nagykereskedelmi importtermékekre kell alkalmazni.

2.6 A Vevő a megvásárolni kívánt áruk listáját, mint megrendelést mindenkor e-mail-ben juttatja el az Eladóhoz, aki azt 8 munkaórán belül a vevői igénynek megfelelően e-mailen visszaigazolja (hétfőtől péntekig 8-16 időszakban), feltüntetve az Eladó és Vevő iktatási számát. A megrendelésben a Vevő köteles pontosan feltüntetni a megrendelt áru megnevezését és mennyiségét, valamint az átvétel helyét. Köteles nyilatkozni arról, hogy az áru fuvarozásáról maga gondoskodik-e. Vevő és——————

2.7 Amennyiben Eladó elfogadja a vevői rendelést, azt haladéktalanul, de nem később mint a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül Vevő részére visszaigazolja. Az egyedi Adásvételi szerződés akkor jön létre érvényesen és joghatályosan, amikor Eladó a megrendelést a jelen feltételekben meghatározott adatok alapján visszaigazolja a Vevő részére. A jelen 2. pontban foglaltak hiánytalan teljesüléséig a Felek ajánlatai indikatívak, kötelező erő nem keletkezik Eladó felé.

2.8 Az egyedi Adásvételi szerződés létrejötte hatályon kívül helyez minden, az adott megrendelésre vonatkozó korábbi iratot, levelezést, egyeztetést. Az érvényes egyedi Adásvételi szerződés ezek helyébe lép. Ezen egyedi Adásvételi szerződés része ugyanakkor jogilag egyrészt a Vevő részéről történő írásos megrendelés (mely tartalmazza a termékek nevét, darabszámát cikkszámok szerint), másrészt az Eladó részéről az írásos visszaigazolás (mely tartalmazza a termék megnevezését, cikkszámát, a várható szállítási időpontot, a fizetési feltételt).

2.9 Amennyiben ezt nem teszi meg, a megrendelés a Szerződő felek számára egyaránt kötelező érvényűvé válik, és vevői szerződésszegés esetén alkalmazhatóvá válnak az ilyen esetre meghatározott, jelen szerződésben rögzített hátrányos jogkövetkezmények (kártérítés, kötbér).

3. Szállítási feltételek

3.1 Eladó kötelezettsége, hogy a megjelölt katalógusáron vagy egyedi megállapodás alapján fennálló kedvezményes áron a terméket leszállítsa és eladja Vevő részére. Vevő kötelezettsége, hogy az árut átvegye, és a számlában megjelölt teljesítési határidőig a fizetési kötelezettségét teljesítse.

3.2 A szállítás minden esetben a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően történik. Az áru átadása eltérő megállapodás hiányában a Vevő székhelyén vagy telephelyén, a Vevő által konkrétan megjelölt helyen történik (ennek hiányában a Kondíciós listában foglaltak szerint kell eljárni). A szállítás során Eladó és Vevő kötelesek az adatszolgáltatás kölcsönös biztosítása érdekében együttműködni (pl. rendszám megadása, gépjármű megérkezés visszajelzése, folyamatos kommunikáció stb.) a szállítási feladatok hibamentes teljesítése céljából.

3.3 Kizárólag azon termékek kerülnek kiszállításra, melyeket az Eladó visszaigazolt. A szállítási nap az Eladó túrajárataihoz igazodóan kerül meghatározásra a Vevővel történt előzetes egyeztetés alapján, melytől az Eladó indokolt, szükséges esetben eltérhet. Ez utóbbi esetben az Eladó a Vevőt az áthelyezett szállítási napról legkésőbb az eredeti szállítási napot megelőző 24 órával korábban köteles értesíteni.

3.5 Szerződő felek kötelesek a szállítási feladatok elvégzése során együttműködni a NAV által működtetett E-KAER rendszer kiszolgálásában. Eladó kötelezettsége a hatályos rendelkezéseknek megfelelően külföldről behozott termékek tekintetében a környezetvédelmi termékdíj megtérítése és a nemzetközi fuvarlevélhez (CMR) kapcsolódó adatszolgáltatás.

3.6 Az áru mennyiségi és minőségi átvételét a Vevő képviselője minden esetben cégbélyegzőjével és aláírásával igazolja a szállítólevélen, ennek hiányában egyéb, az átvételt hitelesen igazoló bizonylaton. A minőségi átvétel alatt a következő értendő: A termék csomagolása sérülésmentes, azon szabad szemmel külső sérelmi nyom nem látható.

3.7 Amennyiben az átvételi helyszínen nem a Vevő által feljogosított személy kívánja átvenni a terméket, vagy nem rendelkezik bélyegzővel, illetve nem beazonosítható egyértelműen, a szállítást végző, Eladó képviseletében eljáró személy jogosult a termék átvevőjétől személyazonosító okmányt elkérni és azt a szállítólevélre rávezetni vagy az áru átadását megtagadni.

3.8 Vevő jogosult a termék átvételéről meghatalmazás útján gondoskodni. A Vevő legkésőbb a kiszállítást megelőző 24 óráig igényelheti a meghatalmazásos áru átvételt. Meghatalmazás esetén Vevő köteles írásban eljuttatni az Eladóhoz a meghatalmazással egyidejűleg a Vevő 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát, továbbá aláírási címpéldány másolatát, vagy aláírás mintáját. A meghatalmazott köteles átadni a meghatalmazás eredeti példányát, melyben a meghatalmazó céget jegyző személy a Vevő által visszaigazolt megrendelés/ek tartalmának pontos feltüntetésével meghatalmazza a meghatalmazottat a termékek átvételére és elszállítására.

3.9 Vevő jogosult a megrendelt termékeket Eladó székhelyén is átvenni a következő feltételek mellett. Amennyiben Vevő vállalja, hogy maga gondoskodik az áru szállításáról, úgy azt az Eladó értesítésének kézhezvételétől számított módon, az Eladó által megjelölt időponttól időpontig meg kell tennie. A vételár változatlan marad abban az esetben is, ha azt a Vevő saját költségén maga szállítja el. A megrendelés visszaigazoláson szereplő szállítási határidő utáni munkanaptól hétfőtől péntekig 9:00-16:00 órai időszakban van lehetőség a személyes átvételre oly módon, hogy a Vevő a megrendelésen köteles feltüntetni, miszerint az adott rendelés mely tételeit szeretné meghatalmazottja által Eladó székhelyén átvenni. Aznap leadott, illetve vissza nem igazolt megrendelést meghatalmazott útján aznap átvenni nem lehetséges.

3.10 Vevő részéről bármely további, Eladó által jóváhagyott kérés az áru cseréjére vonatkozóan arányosan meghosszabbítja a megállapodásban foglalt szállítási határidőt annyi idővel, amennyi időre Eladónak az áru cseréjéhez szüksége van.

3.11 Amennyiben a Vevő a szállítás időpontjában az eredetileg megállapodott szállítási helytől eltérő átadási helyre kéri az árut, úgy a vételár magasabb fuvar- vagy üzemanyagköltség esetén az annak megfelelő összeggel megemelkedik. A kerülő úton történő fuvarozás igazolt többletköltsége felszámítható és kiszámlázható Vevő felé.

3.12 Annak igazolására, hogy az árut Eladó Vevőnek leszállította, szállítólevelet vagy más alátámasztó, bizonyítóerejét tekintve megegyező erejű dokumentumot kell kiállítani, melyben Vevő vagy Vevő nevében a fuvarozó felelősséget vállalva megerősíti, hogy az áru leszállítása és átvétele Eladó részéről Vevő részére megtörtént.

4. Fizetési feltételek

4.1 A termék áránál nettó, azaz a mindenkor érvényes általános forgalmi adóval (ÁFA-val) nem megemelt árak kerülnek feltüntetésre. A termékek akciós árai külön feltüntetésre kerülnek. Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A megrendelés alapján létrejövő Adásvételi szerződésekben alkalmazott árak a rendszeresen megküldött mindenkori Kondíciós listában szereplő árképzési elv és szint szerint alakulnak. A Kondíciós listában megadott termékek eladási árszintjei kizárólag az Eladó kifejezett, írásos engedélyével hozható Vevő által harmadik fél tudomására. Az eladási árak mindenkor az egyedi Adásvételi szerződésre, az abban megjelölt cikkszám szerinti termékekre, illetve azok megjelölt mennyiségeire vonatkoznak.

4.2 Ha a vonatkozó Adásvételi szerződés másként nem rendelkezik, a megállapodás szerinti vételár tartalmazza a csomagolást, a visszaváltható tárolókat, raklapokat, kalodákat, a szállítás során az árunál használt biztonsági rögzítőket, de a nem tartalmazza a szállítás költségeket. A vételár megfizetésével összefüggő banki költségek szintén Vevőt terhelik. A Vevőre háruló fuvarköltség 50.000 HUF alatti túránkénti nettó vásárlási érték esetén az alábbi:

Tömeg (kg) HUF

0-5 1.650

5-10 2.350

10-15 2.550

15-20 2.750

20-25 3.100

25 felett kg-onként 50

Eladó jogosult fenti fuvardíjak egyoldalú módosítására az ÁSZF alapján, mely jogérvényesen vonatkozik a Vevőre.

4.3 A számlának minden tekintetben meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Vevőnek jogában áll bármely a számlán szereplő hibás vagy hiányos adattal kapcsolatban kifogással élni, oly módon, hogy a számlát a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül visszaküldi, a hiányzó vagy hibás adatok megadásával, jelzésével. Az esetleges hibás vagy hiányos adatok nincsenek hatással a vonatkozó Adásvételi szerződésben foglalt feltételekre. Eladó minden esetben papíralapú számlát bocsájt ki. Az esedékes és átadott számlákról az Eladó mindenkor átvételi elismervényt készít a Vevő részére.

4.4 Alkalmazható fizetési módok: átutalás, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata (bankkártya használata utánvétnél terminál segítségével), készpénzfizetés (kizárólag kivételes esetben, külön ügyvezetői engedély alapján!).

4.5 Alkalmazható fizetési eszköz: Ellenérték megfizetése Magyarország hivatalos fizetőeszközében, azaz magyar forintban (HUF) történik.

4.6 Fizetési határidő: Ha az egyedi Adásvételi szerződés másként nem rendelkezik, az abban megállapított vételárat a Vevőnek a számlában meghatározott határidőben, a teljesítéstől számított legkésőbb 15 naptári napos átutalással kell teljesíteni az ÁSZF hatályba lépését követően új Vevőkkel megkötött Kondíciós listák és Adásvételi szerződések esetében. A jelen ÁSZF hatályba lépését megelőzően megkötött Kondíciós listák 21 napos fizetési határidői továbbra is hatályosak maradnak. Vevő kötelezi ezúton magát a fizetési határidő mindenkori betartására.

4.7 Eladó skontó kedvezményben részesítheti Vevőt. Késedelmes fizetés esetére Eladó már most kiköti, hogy Vevő a késedelembe esést követően kizárólag csak előre utalással vagy utánvétel révén az áru átvételekor fizethet, kivéve ha ettől Eladó cégjegyzésre jogosult képviselője írásban eltekint.

4.8 Vevő vállalja, hogy a fentiek alapján a vételárat az adóügyi bizonylaton (számlán) szereplő határidő napján vagy azt megelőzően megfizeti a megegyezett fizetési mód útján és rögzített pénznemben. A fizetés Eladó bankszámlájára történő utalással történik vagy utánvétellel. A kivételes esetben engedélyezett készpénzes fizetés esetén az ellenérték átadása Eladónak a székhelyén található pénztárába történő befizetéssel, illetve a készpénznek az arra igazoltan felhatalmazott munkavállalója, fuvarozója részére történő átadásával valósulhat meg. Készpénzes kifizetés csak és kizárólag a pénzátvételt igazoló bizonylat ellenében történhet.

4.9 A fizetést akkor kell szerződésszerűen teljesítettnek tekinteni, ha Eladónak a vonatkozó számlákon feltüntetett bankszámlájára a teljes összeg esedékességig megérkezik, jóváírásra kerül, vagy ha az esedékes összegek teljes egészében készpénz formájában megfizetésre kerülnek a korábban leírtak szerint. Számlák pénzügyi rendezésekor minden esetben szükséges az érintett számlákra való hivatkozás a későbbi félreértések és a téves könyvelés elkerülése érdekében.

4.10 Szerződő felek más fizetési feltételekben is megállapodhatnak, pl. előlegfizetés, előre történő fizetés, vagy árengedmény lejárat előtti fizetés esetére. Bármely ilyen, egyedi megállapodásban rögzített fizetési feltétel szerinti fizetés késedelmes teljesítése az Adásvételi szerződés súlyos megszegésének minősül.

4.11 Fizetési késedelmembe esés esetén, amennyiben Vevő lejárt tartozása eléri vagy meghaladja a 15 napos késedelembe esést, Vevő részére csak utánvétellel lehetséges árut értékesíteni mindaddig, amíg Vevőnek lejárt fizetési határidejű tartozása áll fenn Eladóval szemben! Késedelmes fizetés esetén az Eladó a Ptk. 6:155.§. (1) – (4) bekezdések rendelkezéseiben rögzített késedelmi kamatot és a késedelmes fizetés rendezéséből adódó költségét jogosult felszámítani, továbbá jogosult a Kondíciós listában rögzített kedvezményt egyoldalúan az adott megrendelt termékből csökkenteni 4 %-al és jogosult leállítani a további teljesítést a számlák kiegyenlítésének időpontjáig. A tartozás behajtásával kapcsolatos valamennyi költséget Vevő köteles megtéríteni Eladó részére.

4.12 Eladó írásos beleegyezése nélkül Vevő nem jogosult Eladó Vevő felé fennálló tartozását Vevő Eladó felé fennálló tartozásába beszámítani. Eladónak a vonatkozó Adásvételi szerződésből fakadó bármely kötelezettségének (feltételezett) nemteljesítése esetén Vevőnek nem áll jogában kifizetéseket visszatartani és/vagy csökkenteni a vételárat. Ha Vevő a vonatkozó Adásvételi szerződés egyértelmű megjelölése (a fizetésre vonatkozó változó beazonosítás feltüntetése) nélkül fizet, Eladó szabadon dönthet az összeg felhasználásáról.

4.13 A fizetés esedékességi időpontjaira vonatkozó megállapodástól függetlenül Eladó által Vevő részére a vonatkozó Adásvételi szerződés értelmében kiállított számlák teljes összege esedékessé és azonnal megfizetendővé válik, ha Vevő bármely összeg megfizetését annak esedékességekor elmulasztja, vagy ha Eladó tudomására jutnak olyan körülmények, melyek súlyosan és károsan befolyásolják Vevő képességét, hogy bármely Adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségét teljesítse. Ilyen esetben Eladónak jogában áll bármely Adásvételi szerződés vonatkozásában folyamatban levő és új rendelésekkel kapcsolatban előzetes fizetést kérni vagy utánvétel élni, vagy Vevővel fennálló Adásvételi szerződéseit egyoldalú nyilatkozatával felmondani.

5. Reklamáció és panaszkezelés

5.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vásárlói minőségi kifogást együttesen kezelik azon céllal, hogy a vásárlói elégedettség, a panaszkezelés minőségi szintje megfelelő szakértelemmel és elvárt gyorsasággal megoldódjon.

5.2 A leszállított és kiszámlázott hibamentes áru visszavásárlására nincs mód és lehetőség, amennyiben tehát nem minősül a termék hibásnak, úgy visszáruzásra nincs lehetőség. Hibás áru visszáruzására a szavatosi jog érvényesítéséhez szükséges számla- vagy egyéb alapbizonylati igazolás vagy a jótállási jegy bemutatása szükségeltetik. Vevő jogosult a hibás teljesítéssel kapcsolatosan bármely követelésének érvényesítésére az általánosan kötelező érvényű szabályozások előírásainak megfelelően. A bizonylattal történő vásárlói reklamáció csak az egyértelműen beazonosítható, számlával igazolt bizonylat felmutatásakor érvényes.

5.3 A Vevő vállalja, hogy a termékhez csomagolt Jótállási jegyen (amennyiben arra a vonatkozó rendelet előírja a kötelező jótállás biztosítását) feltünteti a vásárlás napját és bélyegzővel, valamint az értékesítő aláírásával azt ellátja, továbbá a számlával egy időben átadja a vásárlónak.

5.4 Vásárlói reklamáció esetén a Vevő tájékoztatja a vásárlót a Reklamációs jegyzőkönyv kitöltésének fontosságáról. Amennyiben a vásárló ezt nem tudja megtenni, a Vevő végzi el a rögzítést a Vásárló adatait megadva. A Reklamáció beérkezésének napja az online bejelentés időpontja, melyben a vásárló az ott megadott email címre visszaigazolást kap. Eladó ettől eltérő reklamációs utat is biztosít Vásárló részére oly módon, hogy panaszával élhet mind személyes bejelentés útján az Eladó székhelyén mind írásban az Eladó által megadott elérhetőségeken (levélcím, e-mail, fax).

5.5 Az áru látható minőségi hibáival kapcsolatos panaszokat Vevő köteles az árunak az adásvételi szerződésben meghatározott szállítási címre történő leszállítását követő 3 munkanapon belül bejelenteni. Amennyiben a látható hiba az áru mennyiségi hiányosságát jelenti, vagy az áru típusa, cikkszáma a rendelttől eltérő, ezt a szállítólevélen azonnal jelezni kell, feljegyzést kell írni és eltérő egyezség hiányában árut késedelem nélkül át kell adni Eladónak. A feljegyzésnek tartalmaznia kell:

 • a Vevő nevét, pontos címét,

 • a kiállítás dátumát,

 • a reklamált termék(ek) típusát, mennyiségét,

 • a Vevő aláírását, bélyegzőjét,

 • a gépjárművezető aláírását, bélyegzőjét.

Ha az áru termékhibás, úgy jegyzőkönyv kerül kiállításra. Amennyiben az Eladó egyértelműen gyártási hibát állapít meg, akkor a hibás termék jóváírásra kerül.

5.6 Az áru rejtett minőségi hibáival kapcsolatos panaszokat Vevő köteles azok tudomására jutását követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az árunak az adásvételi szerződésben meghatározott szállítási címre történő leszállítását követő 6 hónapon belül bejelenteni. Vevő panaszát írásos formában köteles Eladónak bejelenteni. Az írásos panasznak tartalmaznia kell a termék alábbi azonosító adatait:

 • termék megnevezése

 • adásvételi szerződés/rendelés száma

 • szállítólevél vagy számla száma és kiállítási dátuma, vagy a számla másolata

 • hiba leírása

 • amennyiben lehetséges, mellékelt minta a panasz tárgyát képező hibával

 • a panasz rendezésére tett javaslat – a kár becsült összegének megadása

 • alkalmas időpont, amikor Eladó felkeresheti Vevőt a kifogásolt termék megvizsgálása céljából

5.7 Ha az áru az Eladó által szervezett szállítás folyamán sérült meg, Vevőnek a következő dokumentumokat kell benyújtania: Kárjegyzőkönyv az előzetesen becsült kárösszeggel. Vevőnek kötelessége lehetővé tenni Eladó számára, hogy a panasz rendezése érdekében a hibás árut megvizsgálja. A kifogásolt árut eredeti, változatlan állapotban, a többi árutól elkülönítve kell tárolni és óvni kell az állapotromlástól. Amíg a panaszt Eladó nem rendezi, az árut nem szabad felhasználni, értékesíteni, feldolgozni, megváltoztatni, vagy bármilyen módon módosítani. Ha a kifogásolt áruk vagy azok egy része harmadik félre kerül átruházásra bármikor azt követően, hogy Eladót értesítették az áru hibájával kapcsolatos panaszról, Vevőnek minden a hibával kapcsolatos kártérítési jogosultsága automatikusan megszűnik. A panasz nem ismerhető el, ha a hibás áru tárolása nem megfelelő, és az áru a nem megfelelő tárolás és kezelés következtében károsodik.

5.8 Hibás áru esetén Vevőnek kötelessége minden olyan intézkedést megtenni, mellyel elháríthatja vagy mérsékelheti a kárt. Eladó nem felel a jótállás szintje alá eső hibákért az áru károsodása kockázatának átszállása után, ha ezen hibákat külső események okozták, nem pedig Eladó.

5.9 Hibás áruval kapcsolatos panaszok keretén belül Vevő jogosult: követelni a hibáknak a hibás áru helyettesítésére szolgáló helyettesítő áru szállításával vagy a hiányzó áru leszállításával történő javítását, vagy követelni a hibák javítását az áru javításával, amennyiben a hibák javíthatók, vagy követelni a vételár ésszerű csökkentését. Ezen rendelkezésben felsorolt jogosultságok közül Vevőnek csak akkor áll jogában választani, ha választásáról Eladót egy a hibákra vonatkozó, időben elküldött panaszlevélben értesíti. Eladó hozzájárulása nélkül Vevő nem jogosult a gyakorolt jogosultságot módosítani. Amennyiben az derül ki, hogy az áru hibája nem javítható vagy a javítás ésszerűtlen költségekkel járna, Vevő kérheti helyettesítő árutermék szállítását, feltéve ha ezt Eladótól indokolatlan késedelem nélkül kéri. Ha Eladó az áru hibáját további ésszerű határidőn belül nem javítja ki, vagy ha a határidő lejárta előtt értesíti Vevőt, hogy a hibákat nem tudja kijavítani, Vevő követelheti a hibás áru hibátlan árura való cseréjét vagy a vételár csökkentését.

5.10 Minden egyéb, a jótállási felelősséggel nem összefüggő kártérítési felelősség kérdésében szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén a törvényes rendelkezések szerint viseli az Eladó a felelősséget. Amennyiben valamely a jótállási felelősségen kívül eső, alapvető szerződéses kötelezettséget Eladó vétkesen megszegi, úgy Eladó felelőssége az előre látható, jellemző károk megtérítésére korlátozódik, egyebekben Eladó felelőssége kizárt.

6. Felelősség és kárviselés

6.1 Eladó felelősséget nem vállal késedelmes szállítás esetén a vevői károkért, illetve egyéb hibáért, ha a szállítási késedelem beszerzési vagy egyéb vis maior okokra vezethető vissza, illetve ha a hiba vagy késedelem az áru előállításának folyamatában bekövetkező zavarból fakad. Eladó nem felel semmilyen közvetett kárért, ideértve a következőket: esetleges jövőbeni haszon elmaradása, szerződéses dokumentumok elvesztése, együttműködés elvesztése, imázsromlás, bevételkiesés, elmaradt haszon, működés zavarával kapcsolatban felmerült költségek stb.

6.2 Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az áru előállításával kapcsolatosan bármi késedelemről vagy hibáról tudomást szerez, arról haladéktalanul értesíti a Vevőt. A fenti hiba bekövetkezésekor a Szerződés vonatkozó részének vagy részeinek teljesítése a hiba fennállásáig felfüggesztésre kerül, azonban Eladó Vevőnek ebből fakadóan semmilyen előbbiekben részletezett káráért nem felel.

6.3 Eladó nem vállal felelősséget egészségügyi veszélyhelyzet esetén kormányzati vagy egyéb más intézmény által kijelölt karantén és/vagy egyéb korlátozás bevezetése miatt bekövetkező késedelem miatt. Az ezen okokból bekövetkezendő késedelem nem minősül szerződésszegésnek, emiatt Vevő nem élhet semmilyen kártérítési igénnyel. A megjelölt szállítási határidőt egyéb vis major ok is módosíthatja. A vis major fogalmába értendő különösen a természeti katasztrófát, amennyiben az a szállítási útvonalat érinti, illetve a szállítási útvonal egyéb közlekedési akadályoztatását (pl. útzár, baleset, stb.), melyet vita esetén azonban Eladónak hitelt érdemlően igazolnia kell Vevő irányába. A „Vis maior” olyan, az Eladó ésszerű ellenőrzésén kívül álló körülményeket és eseményeket jelent és foglal magába – függetlenül attól, hogy ezek szerződéskötéskor előre láthatóak-e – melyek eredményeképpen Eladótól ésszerűen nem várható el kötelezettségeinek teljesítése, ideértve Eladó beszállítójának vis maior eseményét és/vagy nem teljesítését

6.4 Az áru elvesztésének vagy sérülésének kockázatát Eladó viseli a fuvarozás teljes időtartama alatt, amennyiben Eladó feladata a szállítás. A Felelősség kizárólag akkor száll át Vevőre, amikor az Eladó fuvarozója részéről a termék a Vevő megbízottja részére igazolhatóan átadásra kerül. Az áru leszállítottnak tekintendő, amikor azt Vevő átadás-átvételi elismervény vagy a Vevő által aláírt számla, illetve szállítólevél alapján átveszi. Az áru átvételétől kezdve minden kárért, amit az áru bármilyen okból elszenvedhet, vagy okozhat, a Vevőt terheli a felelősség (átvétel utáni tárolás, deponálás, vevő általi szállítás stb.).

6.5 A Vevő által történő elszállításnál a Vevő felel a biztonsági előírások betartásáért, mely során Eladó mindennemű kártérítési felelőség alól mentesül. Vevői elszállítás esetén az áru szállítására vonatkozó törvényes előírások betartásáért kizárólag a Vevőt, illetve annak megbízottját terheli felelősség, ideértve a megbízott kioktatásáért fennálló felelősséget is. Amennyiben Vevő határidőben nem szállítja el az árut, Eladónak jogában áll: az árut Vevő költségére és kockázatviselése mellett elküldeni vagy az árut Vevő költségére és kockázatviselése mellett Eladó raktárában vagy bármely harmadik fél raktárában tárolni. Az áru tárolása esetén Eladó jogosult Vevőnek a szükséges tárolás igazolt költségeit felszámolni, melyet Eladó állapít meg.

6.6 Amennyiben Vevő a visszaigazolt határidőt követő 14 napon belül a már leszállított árut nem veszi át és azt nem szállítja el, az Eladó azt értékesítheti és törli a megrendelést, valamint a megrendelés értékének 20%-át kárátalányként, meghiúsulási kötbér jogcímen érvényesítheti a Vevővel szemben.

6.7 Amennyiben Vevő a vételár egy részét vagy egészét esedékességéig nem fizeti meg, vagy bármely, az Adásvételi szerződésből származó kötelezettségének nem tesz eleget, Eladó jogosult a vonatkozó Adásvételi szerződésből és bármely más Adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítését részben vagy teljesen leállítani vagy felfüggeszteni (nevezetesen a megvásárolt áru leszállítására vonatkozó kötelezettségét), az új rendelésekre vonatkozó igényeket egyoldalúan elutasítani, vagy az Adásvételi szerződéstől elállni.

6.8 Eladó továbbá jogosult kártérítési igénnyel élni Vevő felé a megállapodás szerinti áru szállításával, közvetítésével, gyártásával kapcsolatban felmerült valamennyi költségének és valamennyi kapcsolódó igazolt közvetlen kiadásának erejéig, valamint az elmaradt haszon értékéig. Eladó jogosult Vevő által fizetett bármely összeget egyoldalúan Eladó bármely igényének kielégítésére fordítani Vevő fennálló kötelezettségei körében.

7. Jogkikötések

7.1 Eladó jelen szerződés keretében átadott termékek feletti tulajdonjogát a Szerződő felek közötti üzleti kapcsolatban felmerült valamennyi követelés teljes összegének megfizetéséig fenntartja. A tulajdonjog ilyen módon való fenntartása kiterjed a csere útján leszállított árura is.

7.2 A Ptk. a tulajdonjog fenntartás biztosítékának alapfeltételeként a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának és a 2013. évi CCXXI törvény (HBNY törv.) szerinti interneten elérhető országosan egységes informatikai rendszerében a szerződés bejegyzését írja elő. Eladó regisztráltatta magát a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásban és szerződéseinek védelme érdekében élni kíván ebben a rendszerben szerződéseinek bejegyeztetésével.

7.3 A Vevő ellen foganatosított esetleges végrehajtási, vagy felszámolása eljárás körébe az Eladó által forgalmazott termékei nem vonhatók. A Vevő köteles tájékoztatni a vele szemben bármilyen igénnyel fellépő harmadik személyt, hogy a termékek nem a Vevő tulajdonát képezik, amíg a teljes követelés nincs kiegyenlítve. Vevő kötelezettséget vállal, hogy a csőd, illetve felszámolási eljárás megindítása előtt az Eladót értesíti és hozzájárul, hogy az összes tartozása erejéig a rendelkezésre álló árukészletéből nagykereskedelmi áron az Eladó azt elszállítsa. Vevő köteles azonnal írásban értesíteni Eladót, ha bármely harmadik fél a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut lefoglalja vagy az Eladóra átruházott követeléseket megszerzi, és minden lehetséges segítséget köteles megadni Eladónak a beavatkozáshoz.

7.4 Vevő köteles Eladó részére hozzáférést biztosítani a tulajdonjog-fenntartás alá eső áru még Vevő birtokában levő részéhez, és az áruról Eladónak pontos listát küldeni. Vevő köteles ezt az árut más áruktól elkülöníteni, és Eladó részére Eladó szerződéstől való elállása után visszajuttatni. Ennek elmulasztása esetén is jogában áll az eladónak az áru ellenértékét elhozni áruban, eszközben, illetve készpénzben.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 Az Eladó az általa forgalmazott termékekre vonatkozó mindenkor érvényes árjegyzéket és/vagy termékkatalógust a Vevő rendelkezésére bocsátja. Az Eladó fenntartja a jogot a termékkínálat és a műszaki paraméterek egyoldalú módosítására. Az árjegyzék és termékkatalógus hatályát az Eladó határozza meg, az érvényesség és hatályosság kezdete a mindenkor érvényes árjegyzékben és termékkatalógusban feltüntetésre kerül.

8.2 A Vevő lehetővé teszi, hogy raktáraiban és üzleteiben Eladó az Eladótól vásárolt áruk értékesítésének, tárolásának feltételeit megtekintse. Vevő köteles az Eladótól kapott bemutató állványokat, prospektusokat jól látható, a vásárló számára elérhető helyen bemutatni. Az Eladó célja, hogy termékei a végfelhasználói értékesítési pontokon az előírt módon és minőségben kerüljenek bemutatásra. Ennek elősegítése érdekében az Eladó a bemutatni kívánt termékeket a Kondíciós táblázatban meghatározott feltételekkel mintakihelyezés céljából a Vevő számára értékesíti. Ezen mintatermékeket a Vevő nem értékesítheti és köteles megőrizni annak eredeti állapotát, tartozékait. Ezen pontban foglaltakat a Vevő jogosult ellenőrizni és amennyiben a feltételek nem teljesülését tapasztalja, úgy jogosult a mintatermék viszonteladói és az egyedi kedvezményes ár közötti különbözetét a Viszonteladó felé kiszámlázni.

8.3 Eladó vállalja, hogy a termékek kezelésével, szerelésével és használatával kapcsolatos feladatokat igény és szükség szerint szervezett személyes vagy online oktatáson ismerteti. A szerelői, illetve kereskedői oktatás helyszínét és időpontját egyezteti a Vevővel. Az együttműködés keretében vállalja Vevő, hogy az Eladó által részére értékesített termékeivel foglalkozó értékesítői ezen termékekről elvárható mértékű szakismeretekkel rendelkezzenek. Ennek biztosítása érdekében a Vevő előírja a szerelői és termékoktatáson való részvételt a saját értékesítői számára.

8.4 A jelen ÁSZF alapján adásvételi szerződést kötő Szerződő felek büntető felelősségük tudatában kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett és működő gazdasági társaságok, akiknek szerződéskötési képessége sem kizárva, sem korlátozva nincs, valamint hogy a most megkötött szállítási szerződés teljesítésére az általuk képviselt cég képes és személyében a jelen szerződés megkötésekor a cégképviseletre jogosult ügyvezető ezért készfizető kezesként szavatol késedelmes teljesítés bekövetkezése esetére.

8.5 Jelen ÁSZF az Eladó 2020./13. Ügyvezetői Utasításával válik érvényessé, illetve az ÁSZF-nek az Eladó honlapjára (https://csomiepfurdo.com/aszf/) való kihelyezésével válik hatályossá. Eladó jogosult az ÁSZF-et jövőre nézve módosítani vagy hatályon kívül helyezni azzal, hogy a folyamatban lévő ügyekre az ÁSZF adott korábbi rendelkezéseit kell alkalmazni. Továbbá Vevő és Eladó jogosult a Kondíciós listát bármikor 30 napos felmondási idővel felmondani, de a felmondási idő alatt köteles mindkét fél tartozását pénzben vagy áruban rendezni. Az elszámolás vonatkozik minden egyéb áru-értékesítést elősegítő, Eladó által nyújtott direktmarketing célú szolgáltatásra is (bemutató állvány, bemutató termék stb.)

8.7 A 2005. évi CLXXI. törvénnyel módosított 2001. évi CVIII. törvény 14. §-a alapján, a kölcsönösen sikeres értékesítés érdekében Vevő hozzájárul, hogy Eladó saját hírleveleit a Vevő részére megküldje. Szerződő felek jelen megállapodáshoz csatolt Kondíciós listában személyes adatok rögzítését eszközlik azon céllal, hogy az üzletmenethez szükséges személyek és azok elérhetőségének adatai segítségével a kapcsolat a folyamatos és sikeres ügymenet érdekében fenntartható legyen. A személyes adatok kizárólag addig kerülnek megőrzésre, amíg az adott személy látja el az érintett Szerződő félhez kapcsolódó munkaköri feladatokat. A Kondíciós lista a számvitelhez köthető előírások szerint kerül kezelésre.

8.8 Jelen szerződésben nem részletezett kérdések tekintetében a Ptk. VI. Könyvében foglalt kötelmi jogi szabályok az irányadóak.

8.9 Az ÁSZF hatályában felmerülő vitás kérdések tekintetében Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó ezeket elsősorban egyeztetéssel, peren kívül kívánja rendezni. Ezen túlmenően az esetlegesen felmerülő pereikben Felek alávetik magukat 30.000.000 Ft értékhatárig a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság, a felett pedig a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Hódmezővásárhely, 2020. május 15.